Poskytujeme služby mediace v těchto oblastech

  1. Rodinné a partnerské spory - před a porozvodové otázky, otázky vztahu, výkon rodičovské zodpovědnosti, výživné, rozdělení péče o dítě
  2. Obchodní spory - mezi korporacemi, ze závazků, finanční a majetkové vztahy
  3. Občanskoprávní spory - sousedské, komunitní, spotřebitelské konflikty, spory občanů a instituce
  4. Spory pracovní - personální otázky, pracovní smlouvy, ukončení pracovního vztahu, náhrada škody

Principy poskytování služby

V první fázi dochází ke kontaktu stran a mediátora (mediačního centra?). Pokud mediátora kontaktuje pouze jedna strana, mediátor může zkontaktovat ostatní strany konfliktu, případně svolá první předběžnou informační schůzku, která slouží k informovanosti účastníků o pravidlech mediace a průběhu mediačního jednání. Předmětem této schůzky není samotná mediace, nedochází tedy k rozebírání sporných bodů.

Mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení mediace všemi stranami sporu včetně mediátora. Smlouva obsahuje obecné principy a konkrétní podmínky mediace, seznamuje účastníky s průběhem mediačního jednání, zakládá vymahatelná práva a povinnosti stran.

Je stanoveno místo, datum a délka první mediační schůzky, která se uskuteční v místě, na kterém se strany dohodnou, buď v kanceláři mediátora, v kanceláři jedné ze stran, nebo na neutrálním místě, které bude pro mediaci vhodné. Účastníky mediace mohou být advokáti stran vystupující jako poradci, pokud se na tom strany s mediátorem dohodnou. Mediátor vede mediační jednání, připomíná stranám zásady mediace, včetně povinnosti mlčenlivosti. Mediátor není rozhodce či soudce, je průvodce mediačním procesem, který využívá komunikačních technik a pomáhá stranám nalézt řešení v jejich sporu. Mediační jednání má několik fází, od vysvětlování skutečností a předmětu sporu stranami, přes vytváření možných alternativ řešení až po rozhodnutí a spravedlivé a vyvážené vyřešení sporu. Podle typu a složitosti sporu může mediace obsahovat více pravidelných schůzek, jedna mediační schůzka trvá obvykle nejvýše 3 hodiny.

Rozhodnutí, ke kterým strany v průběhu mediačního jednání dospěly, jsou zpracovány v mediační dohodě. Za obsah mediační dohody jsou zodpovědné pouze strany konfliktu. Jejími náležitostmi jsou vedle podpisů všech stran také datum jejího uzavření a podpis mediátora, kterým je stvrzeno, že mediační dohoda byla uzavřena v rámci mediace. Cílem je dosažení takové dohody, se kterou budou obě strany spokojeny.

Přestože je úspěšnost mediace vysoká (70 % sporů je mediací vyřešeno), může se stát, že strany se nebudou schopny dohodnout na něčem, co bude pro obě přijatelné, nebo budou schopny dosáhnout pouze částečného řešení. Mediační dohoda v takovém případě bude obsahovat pouze ty položky, na kterých se strany shodly, ostatní části mohou být předmětem soudního procesu nebo rozhodčího řízení. Vše může být rovněž v dohodě uvedeno. Dohoda může být předložena soudu a jím schválena, nebo sepsána notářem. V takovém případě budou práva a povinnosti z ní vyplývající vymahatelná výkonem rozhodnutí nebo v exekučním řízení.